Domov VZN
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou - platné
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 84
2 VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou 153
3 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest 124
4 Dodatok č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 295
5 Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 327
6 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 894
7 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta 705
8 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 721
9 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou 763
10 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 820
11 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 722
12 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou 584
13 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou 808
14 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou 737
15 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou 908
16 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou 593
17 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou 622
18 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 519
19 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností 1977
20 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou 2127
21 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 2033
22 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 3207
23 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 3033
24 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností 2416
25 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác 2685
26 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 2342
27 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach 2667
28 VZN č. 3/2009 o miestnych daniach vrátane Dodatku č.1 zo dňa 14.12.2011 2697
 
 

Kalendár

MOPS

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 23 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 472760