Domov VZN
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou - platné
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 155
2 VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou 210
3 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest 238
4 Dodatok č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 342
5 Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 388
6 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 973
7 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta 782
8 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 806
9 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou 824
10 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 884
11 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 783
12 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou 644
13 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou 867
14 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou 795
15 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou 1008
16 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou 660
17 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou 682
18 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 585
19 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností 2094
20 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou 2201
21 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 2108
22 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 3296
23 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 3108
24 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností 2488
25 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác 2744
26 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 2408
27 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach 2749
28 VZN č. 3/2009 o miestnych daniach vrátane Dodatku č.1 zo dňa 14.12.2011 2777
 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

MOPS

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 12 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 491714