Domov VZN
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou - platné
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Dodatok č.9 k všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - vyhlásenie 673
2 VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Čierna nad Tisou 709
3 VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 696
4 VZN č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 744
5 VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čierna nad Tisou 653
6 VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 656
7 VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 547
8 VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou 608
9 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest 859
10 Dodatok č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 634
11 Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 719
12 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 1408
13 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta 1264
14 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 1269
15 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou 1225
16 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 1299
17 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 1193
18 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou 1014
19 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou 1247
20 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou 1201
21 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou 1562
22 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou 1081
23 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou 1097
24 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 995
25 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností 2581
26 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou 2704
27 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 2478
28 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 3850
29 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 3548
30 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností 2896
31 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác 3153
32 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 2805
33 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach 3253
34 VZN č. 3/2009 o miestnych daniach vrátane Dodatku č.1 zo dňa 14.12.2011 3189
 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 20 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 637396