Domov VZN
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 331
2 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta 379
3 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 324
4 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou 325
5 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 323
6 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 296
7 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou 318
8 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou 316
9 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou 335
10 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou 335
11 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou 275
12 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou 287
13 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 252
14 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností 1546
15 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou 1577
16 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 1734
17 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 2694
18 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 2609
19 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností 1897
20 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác 2172
21 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 2070
22 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach 2311
23 VZN č. 3/2009 o miestnych daniach vrátane Dodatku č.1 zo dňa 14.12.2011 2178
 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 22 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 394440