Domov VZN
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou - platné
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 VZN č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 134
2 VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čierna nad Tisou 118
3 VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 271
4 VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 253
5 VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou 288
6 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest 397
7 Dodatok č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 401
8 Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 465
9 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 1092
10 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta 900
11 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 927
12 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou 926
13 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 979
14 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 885
15 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou 733
16 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou 961
17 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou 889
18 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou 1136
19 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou 746
20 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou 778
21 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 671
22 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností 2220
23 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou 2323
24 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 2188
25 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 3435
26 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 3214
27 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností 2575
28 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác 2831
29 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 2487
30 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach 2872
 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »
Stránka 1 z 2
 

Kalendár

Reklamný prúžok

MOPS

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 5 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 519045