Domov VZN
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 498
2 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta 535
3 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 472
4 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou 460
5 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 458
6 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 447
7 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou 453
8 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou 476
9 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou 471
10 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou 487
11 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou 411
12 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou 425
13 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 384
14 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností 1770
15 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou 1738
16 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 1884
17 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 2881
18 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 2818
19 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností 2064
20 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác 2334
21 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 2215
22 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach 2483
23 VZN č. 3/2009 o miestnych daniach vrátane Dodatku č.1 zo dňa 14.12.2011 2349
 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 18 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 432702