Domov VZN
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou - platné
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 55
2 Dodatok č.9 k všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - vyhlásenie 791
3 VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Čierna nad Tisou 862
4 VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 824
5 VZN č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 881
6 VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čierna nad Tisou 760
7 VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 770
8 VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 602
9 VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou 701
10 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest 954
11 Dodatok č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 692
12 Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 773
13 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 1507
14 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta 1344
15 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 1344
16 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou 1295
17 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 1389
18 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 1269
19 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou 1084
20 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou 1322
21 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou 1288
22 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou 1682
23 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou 1149
24 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou 1167
25 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 1076
26 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností 2669
27 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou 2812
28 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 2562
29 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 3953
30 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 3640
31 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností 2986
32 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác 3227
33 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 2883
34 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach 3367
35 VZN č. 3/2009 o miestnych daniach vrátane Dodatku č.1 zo dňa 14.12.2011 3248
 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 12 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 672615