Domov VZN
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest 39
2 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 791
3 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta 605
4 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 645
5 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou 683
6 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 741
7 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 644
8 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou 517
9 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou 740
10 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou 671
11 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou 820
12 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou 529
13 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou 558
14 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 448
15 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností 1861
16 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou 2045
17 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 1954
18 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 3105
19 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 2957
20 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností 2342
21 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác 2617
22 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 2267
23 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach 2572
24 VZN č. 3/2009 o miestnych daniach vrátane Dodatku č.1 zo dňa 14.12.2011 2625
 
 

Kalendár

MOPS

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 20 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 453811