Domov Sadzobník poplatkov

SADZOBNÍK POPLATKOV 1/2016

úhrad za práce, úkony a služby, vykonávané Mestom Čierna nad Tisou

 

 

Popis úkonu, služby

Poplatok

1.

Podanie žiadosti na úrade, ak si vybavovanie vyžaduje úkon v správnom prípadne daňovom konaní a poplatkovom konaní

5 €

2.

Vydávanie potvrdení, alebo písomných oznámení:

  • zisťovanie adresy bydliska

  • charakteristika vypracovaná z dostupných podkladov

  • o sociálnych pomeroch z dostupných podkladov v evidencii, alebo na základe čestného prehlásenia

  • iné potvrdenie neuvedené v ostatných položkách

3,00 €

3.

Vyhľadávanie spisov a materiálov v archíve úradu

3,00 €

4.

Výpisy z materiálov samosprávy (uznesenia, protokoly a rozhodnutia) za každú aj začatú stranu

3,00

5.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla

4,50 €

6.

Vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti

8 €

7.

Vydanie rozhodnutia o umiestnení prevádzky

5 €

8.

Vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v prevádzkarni

5 €

9.

Žiadosť o zmenu predajnej doby

1,50 €

10.

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií

  • právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia

  • fyzické osoby - nepodnikatelia

 

80 €

30 €

11.

Miestne šetrenie (na podnet občanov, susedské spory, sťažnosti a pod.).

3 €

12.

Hlásenie relácie v mestskom rozhlase

  • smútočné hlásenie

  • hlásenia verejno-prospešného charakteru (nekomerčné)

  • ostatné hlásenia komerčného charakteru (reklamné hlásenia)

 

Bez poplatku

5 €

10 €

13.

Za vykonanie ČB fotokópie listiny, ČB tlač A4 – každá strana

0,15 €

14.

Skenovanie dokumentov – každá strana A4

0,10 €

15.

Vyhotovenie nájomných zmlúv, kde jednou zo zmluvných strán je samospráva

20 €

16.

Vyhotovenie kúpno-predajných zmlúv, kde jednou zo zmluvných strán je samospráva

40 €

17.

Vyhotovenie ostatných zmlúv neuvedených v položkách 15 a 16 tohto sadzobníka

30 €

18.

Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov

7 €

19.

Žiadosť o schválenie dohody o podnájme

15 €

20.

Žiadosť o vykonanie zmeny nájomnej zmluvy, pri prechode nájmu na iného člena domácnosti

20 €

21.

Žiadosť o vydanie povolenia na spoločný nájom bytu

20€

22.

Vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemkov

3 €

 

Ing. Marta Vozáriková v.r.

primátor mesta

 

Sadzobník je platný od 1.5.2016

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 17 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 672641