Domov Všeobecne záväzné nariadenia - platné
Všeobecne záväzné nariadenia mesta - platné
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku
1 VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou
2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest
3 Dodatok č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
4 Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou
5 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
6 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta
7 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
8 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou
9 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.
10 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »
Stránka 1 z 3
 

Kalendár

MOPS

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 25 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 461976