Domov Všeobecne záväzné nariadenia - platné
Všeobecne záväzné nariadenia mesta - platné
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku
1 Dodatok č.9 k všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - vyhlásenie
2 VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Čierna nad Tisou
3 VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou
4 VZN č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5 VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čierna nad Tisou
6 VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou
7 VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou
8 VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou
9 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest
10 Dodatok č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
11 Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou
12 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
13 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta
14 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
15 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou
16 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.
17 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
18 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou
19 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou
20 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou
21 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou
22 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou
23 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou
24 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
25 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností
26 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou
27 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
28 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností
29 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
30 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností
31 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác
32 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
33 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach
34 VZN č. 3/2009 o miestnych daniach vrátane Dodatku č.1 zo dňa 14.12.2011
 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 23 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 618566