Domov VZN
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou - platné
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 VZN č. 7/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 54
2 VZN č. 6/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 105
3 VZN č. 5/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti 70
4 VZN č. 4/2023, ktorým sa upravujú podmienky a poplatky za prenájom priestorov, zariadenia a inventáru v Kultúrnom dome v Čiernej nad Tisou 125
5 VZN č.2/2023 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2007 152
6 VZN č.1/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 194
7 VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda 221
8 VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou - vyhlásenie 324
9 VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Čierna nad Tisou 1515
10 VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čierna nad Tisou 1346
11 VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 1226
12 VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 1005
13 VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou 1062
14 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest 1635
15 Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 1113
16 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta 1782
17 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 1747
18 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 1664
19 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou 1480
20 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou 1741
21 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou 1686
22 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou 2363
23 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou 1530
24 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou 1546
25 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou 3329
26 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 2966
27 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác 3652
28 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 3294
29 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach 3805
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 9 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 953045