Domov VZN
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou - platné
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou - vyhlásenie 101
2 VZN č.3/2020 o miestnej dani z nehnuteľnosti 513
3 VZN č.2/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 482
4 Dodatok č.10 k VZN č.1/2013 405
5 VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 515
6 Dodatok č.9 k všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - vyhlásenie 1136
7 VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Čierna nad Tisou 1320
8 VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 1216
9 VZN č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1265
10 VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čierna nad Tisou 1114
11 VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 1081
12 VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 878
13 VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou 937
14 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest 1378
15 Dodatok č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 904
16 Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 997
17 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 1806
18 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta 1620
19 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 1619
20 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou 1570
21 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 1681
22 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 1522
23 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou 1324
24 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou 1575
25 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou 1548
26 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou 2084
27 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou 1406
28 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou 1410
29 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 1359
30 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností 2959
31 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou 3137
32 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 2808
33 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 4283
34 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 3923
35 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností 3236
36 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác 3491
37 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 3150
38 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach 3644
39 VZN č. 3/2009 o miestnych daniach vrátane Dodatku č.1 zo dňa 14.12.2011 3534
 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 13 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 829714