Domov Nakladanie s odpadom
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM

 

ROČNÝ VÝKAZ O KOMUNÁLNOM ODPADE OBCE 2023

 


 

Informačná kampaň 2023 - Bio odpad ako cenná surovina

 


 

ROČNÝ VÝKAZ O KOMUNÁLNOM ODPADE OBCE 2022

 


 

Informačná kampaň 2022

 

HARMONOGRAM VÝVOZOV 2022

 


 

ROČNÝ VÝKAZ O KOMUNÁLNOM ODPADE OBCE 2021

 


 

VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV 2022

VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV 2021

VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV 2020

VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV 2019

VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV 2018

 


 

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA ČIERNA NAD TISOU NA ROKY  2016 - 2020 

 


 

INFORMAČNÉ KAMPANE

 


 

POPIS SYSTÉMU NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI VRÁTANE TRIEDENÉHO ZBERU

na území Mesta Čierna nad Tisou v zmysle § 81 ods. 7 písm. h) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

 

Mesto Čierna nad Tisou zabezpečuje pre fyzické a právnické osoby zber a prepravu komunálnych odpadov na jeho území za účelom ich zhodnocovania alebo zneškodnenia. V rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste.

 

Každá právnická a fyzická osoba je povinná pred začatím činnosti oznámiť mestu potrebné údaje k vystaveniu rozhodnutia o ročnom poplatku za odvoz a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu (TKO).

 

Pre zber komunálneho odpadu a jeho zložky sú určené nasledovné zberné nádoby:

- 120 l kuka nádoby

- 1100 l kontajnery

- 1100 l kontajnery na zber separovaného zberu

- veľkokapacitný kontajner

- vrecia na zber triedeného odpadu

 

Zber zmesového komunálneho odpadu

Na zber zmesového komunálneho odpadu sa v meste používajú 120 litrové kuka nádoby ako aj 1100 litrové kontajnery. Počet zberných nádob pre držiteľov odpadov je stanovená pre fyzické osoby na území mesta nasledovne:

Rodinné domy:

- 1 rodinný dom 1x 120 l kuka nádoba

- interval zberu 1x týždenne - každý piatok v týždni

Bytové domy:

- 1 bytový dom 1 až 2 1100 l kontajner

- interval zberu 2x týždenne – každý utorok a piatok v týždni.

Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje pravidelne na základe harmonogramu.

 

Zber triedeného odpadu

Mesto zabezpečuje triedený zber odpadu a to zber skla, papiera, plastov a kovových obalov prostredníctvom farebne rozlíšených vriec v rodinných domoch a kontajnerov v bytových domoch.. 

Vrecia sa vyprázdňujú pravidelne podľa kalendára vývozu.

 

SKLO – ukladá sa do zelených vriec, ktoré sa v určený deň odovzdávajú na odvoz. Po vyprázdnení sa vrecia vracajú do domácností.

- ukladá sa do zelených kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené pri bytových domoch a vyvážajú sa podľa potreby.

- Patria sem: prázdne sklenené fľaše, črepy, rozbité okenné (tabuľové) sklo.

- Nepatria sem: vrhchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, žiarovka, žiarivka, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, sklo znečistené hlinou, sklo kombinované iným materiálom.

 

PLASTY – ukladajú sa do žltých vriec, ktoré sa v určený deň odovzdávajú na odvoz. Po vyprázdnení sa vrecia vracajú do domácností.

- ukladajú sa do žltých kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené pri bytových domoch a vyvážajú sa podľa potreby.

- Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, poháriky z automatov, plastový nábytok a pod.

- Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly (škatuľové od nápojov), hrubo znečistené plasty (zeminou, farbou), podlahové krytiny, guma, molitan, matrace, žalúzie, rolety, polystyrén, autoplasty, plastové potrubia, bazény sprchovacie kúty, strešná krytina, plexisklo, kryty z neónov a pod.

 

PAPIER – domácnosti ukladajú do modrých vriec, ktoré sa tiež podľa kalendára vývozu v určený deň odovzdávajú na odvoz. Vrecia sa vracajú späť do domácností.

- Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, telefónne zoznamy, plagáty, papierový obal, pohľadnice a pod.

- Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, špinavý či mastný papier, kopírovací papier, celofán, obaly z masla a jogurtov a pod.

 

KOVY (kovové obaly) – domácnosti ukladajú do červených vriec, ktoré sa tiež podľa kalendára vývozu v určený deň odovzdávajú na odvoz. Vrecia sa vracajú späť do domácností.

- Patria sem: plechovky od alko a nealko nápojov.

- Nepatria sem: alobal, kovové obaly kombinované s iným obalom, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, obaly od liekov.

 

Zber  v rodinných domoch sa realizuje v intervale: 

- papier – 2x ročne

- sklo – 4 x ročne

- plasty – 12 x ročne

- kovové obaly – 2x ročne

 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

 

Zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína zabezpečuje Mestský podnik služieb, s r.o. Čierna nad Tisou.

 

Drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín  celoročne sa odovzdáva v areáli Mestského podniku služieb, s r.o. na ul. Zimnej č.412 do pristavených veľkokapacitných kontajnerov . Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu.

 

Zber objemného odpadu

Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber.

Patria sem: nábytok, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a pod.

Zber objemného odpadu sa vykonáva bezplatným odovzdaním odpadu v areáli Mestského podniku služieb, s r.o. na ul. Zimnej č. 412 do pristavených veľkoobjemových kontajnerov.

 

Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

Veterinárne a humánne lieky, ktoré neboli fyzickými osobami spotrebované sú obyvatelia mesta povinní odovzdať do lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.

 

Povinnosti pri nakladaní s odpadom

Každý obyvateľ je povinný zapojiť sa do separovaného zberu odpadov. Separovaním odpadu

- občania znížia množstvo komunálneho odpadu, ktoré vkladajú do nádob na komunálny odpad, a ktorý sa uloží na skládku odpadov. Tým pádom sa zníži aj množstvo skládok, ktoré by bolo potrebné v budúcnosti vybudovať.

- chráni sa životné prostredie,

- napomáhajú využitiu vytriedeného odpadu ako druhotnej suroviny, ktorej spracovanie je lacnejšie, rýchlejšie a hlavne šetrnejšie k životnému prostrediu, ako jeho likvidácia na skládkach.

 

Zákazy pri nakladaní s odpadom

Komunálny odpad, ktorý je zakázané ukladať do nádob na komunálny odpad:

a) separovane zbierané zložky komunálneho odpadu ako sklo, papier, plasty, kovy...

b) veľkoobjemný odpad, ktorý preťaží a poškodí zberné nádoby na komunálny odpad

c) biologicky rozložiteľný odpad

d) odpad s obsahom škodlivín

e) odpad horľavý, toxický, rádioaktívny, výbušný

f) odpady z čistenia ulíc, verejných priestranstiev, komunikácií

g) odpady vznikajúce tepelným procesom ako napr. popol

h) hygienicky a epidemiologicky závadná odpad (napr. telá uhynutých zvierat)

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 6 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 970996