Domov Všeobecne záväzné nariadenia - platné
Všeobecne záväzné nariadenia mesta - platné
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku
1 VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda
2 VZN č 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou - vyhlásenie VZN
3 VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou.
4 VZN č. 4/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5 VZN č. 3/2021 o miestnej dani z nehnuteľnosti
6 VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou - vyhlásenie
7 VZN č.3/2020 o miestnej dani z nehnuteľnosti
8 VZN č.2/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9 Dodatok č.10 k VZN č.1/2013
10 VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11 Dodatok č.9 k všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - vyhlásenie
12 VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Čierna nad Tisou
13 VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou
14 VZN č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
15 VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čierna nad Tisou
16 VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou
17 VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou
18 VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou
19 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest
20 Dodatok č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
21 Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou
22 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
23 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta
24 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
25 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou
26 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.
27 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
28 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou
29 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou
30 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou
31 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou
32 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou
33 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou
34 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
35 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností
36 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou
37 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
38 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností
39 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
40 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností
41 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác
42 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
43 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach
44 VZN č. 3/2009 o miestnych daniach vrátane Dodatku č.1 zo dňa 14.12.2011
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 16 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 880674