Domov Všeobecne záväzné nariadenia - platné
Všeobecne záväzné nariadenia mesta - platné
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku
1 VZN č.2/2023 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2007
2 VZN č.1/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou
3 VZN č.3/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy ,žiaka základnej umeleckej školy,školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou
4 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 4/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou
6 VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda
7 VZN č 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou - vyhlásenie VZN
8 VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou.
9 VZN č. 4/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10 VZN č. 3/2021 o miestnej dani z nehnuteľnosti
11 VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou - vyhlásenie
12 VZN č.3/2020 o miestnej dani z nehnuteľnosti
13 VZN č.2/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
14 Dodatok č.10 k VZN č.1/2013
15 VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
16 Dodatok č.9 k všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - vyhlásenie
17 VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Čierna nad Tisou
18 VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou
19 VZN č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
20 VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čierna nad Tisou
21 VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou
22 VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou
23 VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou
24 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest
25 Dodatok č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
26 Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou
27 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
28 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta
29 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
30 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou
31 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.
32 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
33 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou
34 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou
35 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou
36 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou
37 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou
38 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou
39 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
40 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností
41 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou
42 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
43 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností
44 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
45 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností
46 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác
47 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
48 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach
49 VZN č. 3/2009 o miestnych daniach vrátane Dodatku č.1 zo dňa 14.12.2011
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 18 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 938832