Domov Obstarávanie
Zákazky s nízkou hodnotou - výzvy
Výzva na preloženie ponuky za účelom získania PHZ - Oprava havarijného stavu strechy ZŠ s VJS: oprava strechy nad školskou jedálňou a oprava strechy nad prepojovacou chodbou medzi malou telocvičňou a starou budovou – stavebné práce
Pondelok, 10 Máj 2021 00:00

Termín predloženia cenovej ponuky za účelom stanovenia PHZ je 17.05.2021 do 14.00 hod.

Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) touto cestou oznamuje možnosť predkladania ponúk na poskytnutie služby v zmysle § 117 ZVO za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky Oprava havarijného stavu strechy ZŠ s VJS: oprava strechy nad školskou jedálňou a oprava strechy nad prepojovacou chodbou medzi malou telocvičňou a starou budovou – stavebné práce

Čítať celý článok...