Domov Informácie
Komunitné centrum Čierna nad Tisou

V súvisloti s mimoriadnou situáciou zverejňujeme Krizový plán Komunitného centra

 

Poslaním KC je prostredníctvom   poskytovania    komplexných   sociálnych   a  komunitných   služieb   prispievať   k   sociálnemu   začleňovaniu   osôb,   vylúčených   na individuálnej,  ale i lokálnej úrovni a hľadať  vhodné formy a programy na riešenie  zistených sociálnych  problémov.  KC  spolupracuje  s  organizáciami,  ktoré  rozširujú  jeho  pôsobnosť. Podporuje vzdelávanie  a pomáha tak vytvoriť osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľudom.  V súčasnosti fungujúce KC bolo zriadené Mestom Čierna and Tisou v roku 2015. Hlavnou činnosťou tohto centra je poskytovanie služieb na podporu záujmovej činnosti detí, mládeže a seniorov, na podporu vzdelávania detí, mládeže a seniorov, na podporu vzdelávacích a podporných aktivít pre nezamestnaných, na podporu prevencie a zdravotnej osvety a na podporu sociálneho poradenstva. Vedľajšou činnosťou komunitného centra je zabezpečovanie priestorov pre iné komunitné aktivity a pre praktické vzdelávanie. Pracovníci KC boli v minulosti zapojený do národného projektu Komunitné centra (2015) ako aj národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (2016-2019). Počas realizácie týchto projektov získali  mnohé odborne a profesné skúsenosti a zručnosti pre prácu s komunitou, ktoré sú zúžitkované pri práci s klientmi komunitného centra.

 

Medzi vymedzené základné ciele KC patrí: 

 • poskytovanie komplexnej služby jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite,  

 • podpora klientov pri získavaní sociálnych zručností,

 • podpora riešenia  konfliktov  v  komunite  ako  aj  v jednotlivých  skupinách  v rámci komunity,

 • zmysluplného trávenia voľného času,

 • realizácia programov, ktoré sú zamerané na sociálne začlenenie detí a mládeže,

 • poskytovanie poradenských služieb, 

 • podpora vzdelávania všetkých vekových skupín komunity, 

 • predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách

 • podpora osobného etického a duchovného rozvoja, budovanie vnútornej motivácie,

 • včasná intervencia,

 • napomáhanie k získaniu pracovnej činnosti a pracovných návykov,

 • podpora zamestnanosti

 
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 10 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 953017