Domov Žiadosti, tlačivá
Žiadosti, tlačivá

Formuláre pre žiadosti podávané prostredníctvom UPVS (slovensko.sk) najdete na tomto linku.

 

Formuláre na stianhutie:

 

Stavebný úrad

 

Referát TKO - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • Oznámenie vzniku, zmeny a zániku k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - fyzické osoby ::  Stiahnúť formulár

 • Oznámenie vzniku, zmeny a zániku k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnické osoby ::  Stiahnúť formulár

 • Žiadosť o zníženie poplatku za tuhý komunálny odpad - z dôvodou ZŤP, práca mimo mesta, iné - ::  Stiahnúť formulár

 • Žiadosť o odpustenie poplatku za tuhý komunálny odpad - z dôvodou pobytu v nápravno-výchovnom zariadení, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby, poskytovania služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou ::  Stiahnúť formulár

 • Žiadosť o zníženie poplatku za tuhý komunálny odpad - študent denného štúdia mimo územia SR ::  Stiahnúť formulár

 • Žiadosť o zníženie poplatku za tuhý komunálny odpad - študent denného štúdia na území SR ::  Stiahnúť formulár

 

Referát životného prostredia

 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny ::  Stiahnúť formulár

 • Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší ::  Stiahnúť formulár

 • Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania (prevádzky) v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší :: Stiahnúť formulár

 

Referát sociálnych služieb

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 zb. o živnostenskom podnikaní :: Stiahnúť formulár

 

Referát správy miestnych komunikácií

 • Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie (výkopové práce) miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) :: Stiahnúť formulár::

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 17 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 971028