Domov Všeobecne záväzné nariadenia - platné VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností
VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností PDF 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čierna nad Tisou č. 2 /2012

o miestnej dani z nehnuteľnosti

Mesto Čierna nad Tisou , Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou v zmysle § 4 ods.3 písm. c) § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) , e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Mesta Čierna nad Tisou

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4 a nasl. Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

§ 2

Základné ustanovenie

1. Mesto Čierna nad Tisou ako správca dane ( ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň z nehnuteľností.

2. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z.

 

§ 3

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľnosti, ktorá zahŕňa :

  1. daň z pozemkov,

  2. daň zo stavieb,

  3. daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len“ daň z bytov“).

 

Časť II.

Správca dane ustanovuje na území Mesta Čierna nad Tisou hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 :

a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,0725 €.

 

§ 4

Sadzba dane

Správca dane určuje pre pozemky na území Mesta Čierna nad Tisou ročnú sadzbu dane z pozemkov takto:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,60 %

b) záhrady 0,60 %

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,20 %

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 1,20 %

e) stavebné pozemky 1,20 %

 

D A Ň ZO S T A V I E B

§ 5

Sadzba dane

1. Správca dane určuje pre stavby na území Mesta Čierna nad Tisou ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy

 

a) 0,25 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,25 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

c) 0,40 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d) 0,65 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov ,

e) 2,00 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

f) 2,50 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,

g) 2,50 € za ostatné stavby .

2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,10 € okrem prvého nadzemného podlažia.

 

D A Ň Z  B Y T O V

§ 6

Sadzba dane

1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za byty na území Mesta Čierna nad Tisou za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy nasledovne:

a) 0,25 € za byty,

 

2. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za nebytové priestory na území Mesta Čierna nad Tisou za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:

a) 0,25 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,

b) 2,50 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú

c) 0,65 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž.

 

§ 7

Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Správca dane poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov:

a) pozemky na ktorých sú cintoríny,

b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami

2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov takto:

a) 30% z daňovej povinnosti od 62 do 70 rokov,

b) 50% u občanov nad 70 rokov,

c) 30% u držiteľov ZŤP preukazu a občanov v hmotnej núdzi

d) 50% na stavby alebo byty , ktoré sa nevyužívajú z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie na základe rozhodnutia stavebného úradu Mesta Čierna nad Tisou

e) 100% na stavby z dôvodu stavebnej uzávery

 

3. Správca dane poskytuje oslobodenie od dane k stavbám a bytom slúžiace školám a školským zariadeniam.

4. Doklady preukazujúce dôvody pre zníženie dane predloží daňovník v termíne na podanie daňového priznania do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

 

§ 8

Vyrubovanie dane

Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať.

 

§ 9

Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ toto všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností č. 6/2009.

3. Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností uznieslo dňa 14.12.2012 uznesením č. 9.

 

§ 10

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

 

Deň vyhlásenia: 17.12.2012

Deň zvesenia :

 

 

 

Ing. Marta Vozáriková v.r.

primátor mesta

 

 

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 9 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 938743