Domov Úradná tabuľa Oznamy Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Rozšírenie mestského cintorína
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Rozšírenie mestského cintorína
Utorok, 23 Január 2024 13:22
Oznamujeme občanom mesta Čierna nad Tisou, že navrhovateľ, Mesto Čierna nad Tisou predložilo na Okresný úrad Trebišov, Odbor starostlivosti o životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
 
„ Rozšírenie mestského cintorína „
 
 Zmena navrhovanej činnosti je situovaná mimo zastavaného území mesta Čierna nad Tisou, na pozemku reg. C-KN s parc. č. 511/8. Navrhovaná zmena: „Rozšírenie mestského cintorína“  rieši rozšírenie existujúceho cintorína v meste Čierna nad Tisou. Kapacita existujúceho cintorína je už značne vyčerpaná tzn. je už nedostatok hrobových miest a preto je potrebné jeho rozšírenie. Riešené územie, na ktorom sa plánuje realizovať navrhovaná zmena činnosti „Rozšírenie mestského cintorína“ bude východne od existujúceho cintorína s prepojením na existujúci cintorín.
 
 Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je podľa zákona možné nahliadnuť v dotknutej obci, a to na 1. poschodí budovy Mestského úradu, Námestie pionierov 151/1, Čierna nad Tisou, v priestoroch sekretariátu primátora mesta. 
 
V elektronickej podobe je oznámenie o zmene navrhovanej činnosti k nahliadnutiu na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-mestskeho-cintorina-1   
 
Písomné stanovisko môže verejnosť doručiť Okresnému úradu Trebišov, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov do 10 pracovných dní od sprístupnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti dotknutou obcou, resp. od zverejnenia informácií o oznámení o zmene navrhovanej činnosti v súlade so zákonom na webovom sídle, resp. na úradnej tabuli dotknutej obce. 
 
Podľa § 29 ods. 9 zákona sa považuje písomné stanovisko za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
 
 
 
Ing. Viktor Palko,MBA, v.r.
primátor mesta
 
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 11 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 953052