Domov Úradná tabuľa Oznamy Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku - pôdy
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku - pôdy
Pondelok, 05 Jún 2023 00:00

1.) Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 57/05/2023 zo dňa 3.5.2023 zverejňuje zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.     

2.) Predmetom zámeru prenájmu predaja je nasledovný nehnuteľný majetok:

  • LV č. 239, Parc. č. 534/12, Register ,,E“, Orná pôda, v podiele 1/16 o výmere 4 359 m2

  • LV č. 251, Parc. č. 556, Register ,,E“, Orná pôda, v podiele 1/1 o výmere 23 871 m2

  • LV č. 251, Parc. č. 557, Register ,,E“, Trvalý trávnatý porast,v podiele 1/1 o výmere 23 706 m2

  • LV č. 251, Parc.č. 558, Register ,,E“, Orná pôda, v podiele 1/1 o výmere 22 526 m2

  • LV č. 288, Parc. č. 534/11, Register ,,E“, Orná pôda, v podiele 1/1 o výmere 84 627 m2

  • LV č. 289, Parc. č. 534/8, Register ,,E“, Orná pôda, v podiele 315/480 o výmere 52 144 m2

3.) Budúci nájomca: NATURARI s. r. o., Malé Trakany, IČO: 44935480     

4.) Podstatné náležitosti budúcej nájomnej zmluvy:  v zmysle uznesenia MsZ č. 57/05/2023 zo dňa 3.5.2023
       
5.) Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Dôvodom hodným osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie predmetných poľnohospodárskych pozemkov a realizácia opatrení proti znehodnocovaniu poľnohospodárskej pôdy, nakoľko mesto Čierna nad Tisou v súčasnej dobe nevie tieto pozemky hospodárne využiť.
       
 
 
Ing. Viktor Palko, MBA
primátor mesta
 
 
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 22 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 938815