Domov Úradná tabuľa Oznamy Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže č. 1/2020
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže č. 1/2020
Pondelok, 14 September 2020 09:26

Mesto Čierna nad Tisou vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov vrátene ich súčastí a vybavenia v budove súp. 179, na ulici Obrancov Mieru 179/6 v Čiernej nad Tisou. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou, zapísaná Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom na LV č. 117.

Bližší popis predmetu nájmu:  

  • nebytové priestory o výmere 65 m2 (obchodná jednotka, sklady, chodby, šatne, predsieň, soc. zariadenie)
  • účel nájmu: pohostinstvo, obchodná prevádzka – maloobchod (potravinový/ nepotravinový charakter)
  • doba nájmu : neurčitá s 3 mesačnou výpovednou lehotou

Minimálna výška nájomného za prenájom nebytových priestorov je stanovená na 30,87 eur/m2/rok a je uvedená bez služieb spojených s nájmom nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie – teplo, elektrická energia, voda, odvoz TKO) nie sú predmetom nájomnej zmluvy a nájomca si ich hradí na vlastné náklady. 

Lehota na podávanie návrhov je do 29.9.2020 do 12.00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu, na adresu: Mestský úrad, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou, s viditeľným označením heslom: „OVS č. 1/2020 Obrancov mieru –  nebytové priestory – NEOTVÁRAŤ

 

Celé znenie a podmienky verejnej súťaže sú dostupné na kliknuti na tento link.

 

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 11 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 848361