Domov Straršie aktuality Oznam k novému VZN o poplatku za komunálne odpady
Oznam k novému VZN o poplatku za komunálne odpady
Na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Čierna nad Tisou Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 01.01.2024 sú v platnosti nové podmienky uplatnenia úľav (resp. zníženia alebo odpustenia poplatkov) za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby.
Oznamovacia povinnosť:
 • Poplatník je povinný oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti a to do 30 dní, kedy tieto skutočnosti nastali.
 
Poplatková povinnosť vzniká pre fyzickú osobu – občana:
 • dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu
 • dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a pod.)
 
Poplatník:
Poplatok platí poplatník, ktorým je:
 • fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný  pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť.
Sadzba poplatku pre aktuálny rok ustanovená Všeobecne záväzným nariadením mesta Čierna nad Tisou č. 6/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je:
 • 28,69 €/rok za osobu prihlásenú na trvalý alebo prechodný pobyt v meste...
 
Mesto na základe písomnej žiadosti poplatníka môže poplatok znížiť: 
 • študentom o 25%, 
 • držiteľom ZŤP preukážok o 20%, 
 • z dôvodu dlhodobého výkonu zamestnania mimo mesta Čierna nad Tisou o 30%, 
 • poplatníkom, ktorí platia poplatok inej obci o 20%

alebo odpustiť 

 • poplatníkom, ktorí sa nachádzajú v nápravno-výchovnom zariadení, 
 • poplatníkom vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby, 
 • poplatníkom, ktorým je poskytovaná služba zdravotnej starostlivosti pobytovou formou 
 
za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Čierna nad Tisou, okrem denne dochádzajúcich.
 
Podkladom na uplatnenie nároku je:
(predložiť do 29. februára 2024)
 • podaná žiadosť o zníženie, alebo odpustenie poplatku spolu s dokladmi preukazujúcimi danú skutočnosť, ktorými sú:
  • potvrdenie o ubytovaní alebo nájomná zmluva (študenti študujúci na území SR)
  • potvrdenie o návšteve školy  (študenti študujúci mimo územia SR)
  • fotokópia preukazu ZŤP (pre držiteľov, ktorí v predchádzajúcich rokoch túto podmienku nesplnili)
  • pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom roku, potvrdenie zamestnávateľa,  alebo potvrdenie o ubytovaní, prípadne nájomná zmluva (poplatníci, ktorí dlhodobo pracujú mimo mesta Čierna nad Tisou)
  • kópia rozhodnutia o vyrubení poplatku v danej obci/meste súčasne s dokladom o uskutočnenej platbe (poplatníci, ktorí platia poplatok inej obci/mestu)
  • potvrdenie (rozhodnutie) nápravno-výchovného zariadenia (poplatník, ktorý sa nachádza v nápravno-výchovnom zariadení)
  • potvrdenie (rozhodnutie) väznice, zariadenia na výkon trestu odňatia slobody  potvrdenie zariadenia poskytujúceho zdravotnú starostlivosť pobytovou formou.
 
Potvrdenia v cudzom jazyku (okrem českého a maďarského jazyku) je potrebné predložiť s úradným prekladom do slovenského jazyka.
 
Žiadame občanov, ktorí majú záujem si nárok na úľavu uplatniť, aby do 29. februára 2024 predložili písomnú žiadosť spolu s vyššie uvedenými dokladmi.
 
Upozornenie:
V prípade, ak má občan za posledných päť rokov nedoplatky na poplatku nevzniká mu nárok na žiadnu úľavu.
 
 
< Žiadosti o úľavu / zníženie poplatku za TKO je možné stiahnúť na tomto odkaze >
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 17 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 953028