Domov Straršie aktuality Voľby do Národnej rady SR 2023
Voľby do Národnej rady SR 2023
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.
 Oznámenie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, teda do 21. augusta 2023 do 24,00 hod..

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka musí obsahovať:
    • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosť, telefonický a emailový kontakt,
    • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosť, telefonický a emailový kontakt,
    • meno, priezvisko a podpis osoby:
        ◦ oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany
        ◦ oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu
 
V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenie prostredníctvo pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.
 
Adresa: Mesto Čierna nad Tisou
Námestie pionierov 1
076 43 Čierna nad Tisou
 
Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum (do 21. augusta 2023 do 24,00 hod.), kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané. 
E-mail : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
Termín pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie je do 21. augusta 2023. Vzor oznámenie o delegovaní do okrskovej volebnej komisie je zverejnený na: www.minv.sk aj www.ciernanadtisou.sk
 
 

VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU 
 
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania parlamentných volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. 
 
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
  • osobne v úradných hodinách, najskôr 16.08.2023 a najneskôr 29.09.2023 do 12:00 hod. na adrese Mestský úrad, Námestie pionierov 1, Čierna nad Tisou. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Pondelok 7:30 – 12:00

Utorok 7:15 – 12:00

Streda 7:15 – 12:00

Štvrtok 7:15 – 12:00

Piatok 7:15 – 12:00

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 08.09.2023 na adrese Mestský úrad, Námestie pionierov 1, Čierna nad Tisou.

  • elektronicky e-mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 08.09.2023.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
        • meno a priezvisko, 
        • rodné číslo, 
        • štátnu príslušnosť,
        • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
        • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz
  • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v úradných hodinách najneskôr 29.09.2023 do 12:00 hod. na adrese Mestský úrad, Námestie pionierov 1, Čierna nad Tisou.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
        • meno a priezvisko, 
        • rodné číslo, 
        • štátnu príslušnosť,
        • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). 
        
 
Obec zašle vydaný hlasovací preukaz voličovi na adresu jeho trvalého pobytu, prípadne na inú adresu, ktorú žiadateľ uviedol vo svojej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec zašle voličovi vydaný hlasovací preukaz doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. 
 
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
 
 

Súviace informácie:

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 15 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 938760