Domov Straršie aktuality Referendum 21.1.2023
Referendum 21.1.2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h.

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

 

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

 

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

 

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

 

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

 

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

 

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

 

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"

 
Ďalšie informácie
 • Určenie okrskov pre Referendum 21.1.2023

 • VOĽBA POŠTOU VOLIČOM, KTORÝ MÁ TRVALÝ POBYT NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to :

  • v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu: Mestský úrad, Námestie pionierov 1, 076 43 Čierna nad Tisou najneskôr do 2.12.2022. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

  • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,  najneskôr do 2.12.2022Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

  Žiadosť o voľbu poštou [vzor žiadosti o voľbu poštou] musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,

  • rodné číslo,

  • adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,

  • adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu - orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič zásielku prevezme.

   
 • HLASOVACÍ PREUKAZ - Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo adresy svojho trvalého bydliska môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne alebo elektronicky (e-mailom) na elektronickej (e-mailovej) adrese: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 • Pre referendum vyhlásené na deň 21. januára 2023 majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum do 24. novembra 2022 do 24,00 hod. v listinnej forme alebo elektronicky (scan) na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

 • Informácie o delegovaní členov do okrskových komisií

 • Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende - v slovenskom jazyku

 • Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende - v maďarskom jazyku / Referendum Választási tájékoztató

 • Informácie pre voliča a voľba poštou

 • Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

 • Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

   

   
 
 
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 12 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 987687