Domov Straršie aktuality Oznam o voľných pracovných miestach - MOPS
Oznam o voľných pracovných miestach - MOPS

Mesto Čierna nad Tisou vyhlasuje výberové konanie na 2 (dve) pracovné miesta v rámci realizácie projektu Miestnej občianskej poriadkovej službu (MOPS)

 

Miesto výkonu práce: katastrálne územie mesta Čierna nad Tisou

Termín nástupu do zamestnania: 01.07.2022

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2022

Ponúkaný plat: minimálna hrubá mzda 680 € + podľa dohovoru

 

Informácie o pracovnom mieste

 

Náplň práce:

 • dohliadanie na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním

 • pomáhať v činnosti terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov

 • asertívne (kľudne, s pochopením) zjednávať poriadok a riešiť konflikty medzi príslušníkmi MRK ako aj konflikty v celom meste

 • dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku pri organizovaní kultúrnych, športových a iných akcií

 • dohliadať na dodržiavanie nočného pokoja v marginalizovaných rómskych komunitách monitorovať okolie rodinných domov, obydlí a iného súkromného majetku v marginalizovaných rómskych komunitách

 • monitorovať a vykonať činnosti predchádzajúce vzniku verejného znečistenia odpadmi

 • dohliadať nad poškodzovaním súkromného a verejného majetku

 • dohliadať nad miestami, v ktorých dochádza k stretávaniu sa maloletých detí v neskorých večerných hodinách v záujme prevencie užívania drog a iných návykových látok

 • asistovať pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov veku, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21,00 hod. na verejných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje

 • zisťovať dôvody prečo sa maloleté deti nezúčastňujú povinnej školskej dochádzky

 • upozorňovať na správne nakladanie s odpadmi a na zákaz vypaľovania trávy a zákaz zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný vznik požiaru

 • monitorovať a oznamovať vznik nelegálnych skládok odpadu

 • monitorovať a ohlasovať nelegálny odber elektrickej energie, vody a pod.

 • monitorovať drobné násilné činy (napr. hádzanie kameňov do áut, škrabanie laku na autách, sprejovanie stien a pod.) a vykonávať operatívne zákroky na zabránenie tomuto konaniu deťmi a mladistvými

 • pomáhať pri výkone činnosti mestskej polície alebo policajného zboru

 • zabezpečovať bezpečnosť detí, hlavne počas príchodu do školy a odchodu zo školy, na cestných komunikáciách a zabezpečovať ich bezpečný prechod cez priechod pre chodcov

 • viesť dennú evidenciu o počte riešených udalostí počas výkonu práce

 • vykonávať ďalšie práce podľa pokynov pracovníka, zodpovedného za realizáciu projektu.

 • monitorovanie a zabezpečovanie bezpečnosti detí

 • upozorňovanie a monitorovanie správneho nakladania s odpadom ( kontrola zberných nádob, zberných stanovísk);

 • kontrola, osveta a edukácia obyvateľov MRK zameraná na zákaz spaľovania komunálnych odpadov na voľnom priestranstve, vysvetľovanie negatívnych dopadov, zhoršovanie kvality ovzdušia a následné zdravotné riziká s tým spojené;

   

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie:

 • ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

   

Požiadavky:

 • uchádzač má minimálne 18 rokov

 • uchádzač má trvalý pobyt v meste

 • uchádzač nesmie byť právoplatne odsúdený za:

   • trestný čin podľa „1.hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona

    č. 300/2005 Z. z. a

   • akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.06.2022 so začiatkom o 09:30 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou.

 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 27.06.2022 do 15:00 hod.

 

Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný životopis uchádzača

 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

 • iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),

 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,

 • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári <<môžete siahnúť tu>>

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: empatia; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/ lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,

 • najvyššie dosiahnuté vzdelanie

 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),

 • práca s PC – minimálne základná úroveň

 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike súvisiacej s pracovnou náplňou

 

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

V Čiernej nad Tisou dňa 21.6.2022

 

Ing. Marta Vozáriková

primátor mesta

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 17 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 987674