Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

Tieto nariadenia majú na území mesta silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, osoby podnikajúce na území mesta ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území mesta

Všeobecne záväzné dokumenty mesta

: VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou

: VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 1/2004 o vnútornej kontrole vykonávanej mestskou samosprávou

: VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou

: VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 3/2009 o miestnych daniach

: VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 4/2009 o podmienkách a podrobnostiach držania psov na území Mesta Čierna nad Tisou

: VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Čierna nad Tisou
- prílohy v VZN 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta