Domov VZN Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou č. 1/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane, referenda alebo ľudového hlasovania na území mesta Čierna nad Tisou
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou č. 1/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane, referenda alebo ľudového hlasovania na území mesta Čierna nad Tisou PDF Tlačiť E-mail
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou č. 1/2014 
o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane, referenda alebo ľudového hlasovania na území mesta Čierna nad Tisou
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní a o jeho odvolaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov , zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákona č.303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov a zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Čierna nad Tisou o určení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Čierna nad Tisou
 
Článok I.
Základné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len VZN/ je vyhradiť miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, do orgánov samosprávy obcí, do orgánov samosprávnych krajov, do Európskeho parlamentu a kampane pred referendom na území mesta Čierna nad Tisou.
2. VZN sa vzťahuje na betónové skruže a plagátové plochy určená na tento účel.
 
 
Článok II.
Vylepovanie plagátov
1. Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií počas volebnej kampane na verejných priestranstvách v meste Čierna nad Tisou možno len na miestach vymedzených týmto všeobecne záväzným nariadením. Na tento účel sa vymedzujú tieto miesta:
1.   ul. Námestie pionierov (pred MsU) - propagačný stĺp o ploche 6,5 m
2.   ul. Hlavná (pred OD Jednota) - propagačný stĺp o ploche 6,5 m2
3.   ul. Hlavná 112 (Dom služieb) - propagačný stĺp o ploche 6,5 m
4.   ul. Železničná (pred staničnou budovou) - propagačný stĺp o ploche 6,5 m
5.   ul. Obrancov mieru (hotel Úsvit) - propagačný stĺp o ploche 6,5 m2
6.   sídl. Družba (maloobchodné zariadenie) - propagačný stĺp o ploche 6,5 m
7.   ul. Školská (budova ZŠ s VJS) - propagačný stĺp o ploche 6,5 m2
8.   Výlepná plocha - ul. Železničná o ploche 6 m 
2. Na ostatných verejných priestranstvách / rôzne stĺpy, stromy, rozvodné skrine a ďalšie/ sa vylepovanie plagátov zakazuje.
3. Vylepovanie plagátov sa nepovoľuje na štátnych budovách a zariadeniach.
4. Vylepovanie plagátov sa nepovoľuje na budovách a zariadeniach v majetku mesta.
5. Za obsah vylepeného plagátu zodpovedá politická strana, hnutie, nezávislí kandidáti.
6. Začiatok umiestňovania volebných plagátov a iných nosičov obsahujúcich informácie k voľbá, resp. hlasovaniu na vyhradené plochy je možný najskôr v termíne, ktorý je určený ako začiatok volebnej kampane podľa zákona v platnom znení, ktorým sa dané voľby, hlasovanie alebo referendum riadi.
7. V čase moratória sa vylepovanie plagátov na území mesta nepovoľuje. Predchádzajúca veta platí iba v prípade ak zákon v platnom znení, ktorým sa hlasovanie, voľby, resp. referendum riadi inštitút moratória obsahuje.
 
Článok III.
Zásada rovnosti
1. Kandidujúce politické strany a koalície, nezávislí kandidáti sú povinní pri vylepovaní plagátov dodržiavať zásadu rovnosti kandidujúcich subjektov. V prípade porušenie týchto princípov, na základe oznámenia primátorovi mesta sa určia veľkosti plôch pre jednotlivé kandidujúce politické strany a nezávislých kandidátov tak, aby zodpovedali zásadám rovnosti
 
Článok IV.
Odstránenie plagátov
1. Odstránenie volebných plagátov zabezpečí do 14 dní spoločnosť, ktorá pre Mesto bude zabezpečovať čistotu miestnych komunikácii a verejných priestranstiev s možnosťou využitia pracovníkov menších obecných služieb alebo aktivačnej činnosti.
 
Článok V.
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení VZN vykonáva :
a/ hlavný kontrolór mesta
b/ mestská polícia
c/ poslanci mestského zastupiteľstva
 
Článok VI.
Sankcie
1. Pri porušení ustanovení tohto VZN je možné uložiť fyzickým a právnickým osobám pokutu v zmysle zákona č.369/1990 Zb., §13
 
Článok VII.
Záverečné ustanovenie
1. Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ Čierna nad Tisou č. 2/2014, bod č. 8 zo dňa 1.4.2014 a nadobúda účinnosť dňom : 17.4.2014
2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou zo dňa 28.10.2010.
 
 
 
 
 
Ing. Marta Vozáriková,v.r.
primátor mesta
 
 
 
 
 
Vyvesené na UT:  5.3.2014
 
Vyhlásené na UT: 2.4.2014
 
 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

Projekt YEF mesta Čierna nad Tisou a partnerských obcí

Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 7 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 307670