Domov Profil verejného obstarávateľa Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Pondelok, 05 August 2013 00:00

Stavebné úpravy v priestoroch Základnej školy Čierna nad Tisou pre potreby premiestnenia Materskej školky - zákazka podľa §9 ods. 9 zák. č. 25/2006

Stiahnúť súťažné podklady vo formáte pdf


2. Predmetom obstarávania je komplexné poskytnutie stavebných prác spojených so stavebnými úpravami v priestoroch Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským pre potreby prípravy priestorov pre materskú škôlku podľa priloženej dokumentácie. Rozsah prác, ktoré budú vykonané sú dané výkazom výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov. Opis prác ktoré budú vykonané je uvedený v technickej správe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov. Požadovaná dĺžka realizácie stavebných prác je 45 dní od prevzatia staveniska.

 

3. Náležitosti cenovej ponuky: v zmysle súťažných podkladov.

 

4. Lehota na predkladanie ponúk do: 8.8.2013 do 12.00 hod.

 

5. Adresa pre doručovanie ponúk: adresa obstarávateľa uvedeného v bode 1. Spôsob doručenia ponúk poštou alebo osobne: obálky budú označené heslom: „Stavebné úpravy v ZŠ"

 

6. Vyhodnotenie ponúk: 8.8.2013 o 14.00 hod. – zasadačka primátora mesta, Mestský  úrad, Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou

 

7. Kritéria hodnotenia: zmysle súťažných podkladov.

 

8. Lehota uskutočnenia dodávky zákazky: najneskôr do 45 dní od zahájenia prác

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky:29900  €,  cena zahrňuje DPH

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 10 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 671886