Domov Profil verejného obstarávateľa Výzva na predloženie ponuky - Preventivár
Výzva na predloženie ponuky - Preventivár

Mesto Čierna nad Tisou zverejňuje výzvu na preloženie cenovej ponuky na zabezpečenie služby " Preventivár obce"

 

Stiahnúť výzvu, súťažné podmienky a návrh mandátnej zmluvy na zabezpečenie služby (vo formáte PDF) 

 


 

Výzva na predloženie ponuky (zadanie zákazky s nízkou hodnotou)

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Čierna nad Tisou

Sídlo: Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou

IČO: 00331465 DIČ: 2020730415

Telefón : 056/6872201

Fax : 056/6350754

Štatutárny orgán: Ing. Marta Vozáriková – primátor mesta

Kontaktná osoba: Ing. Marta Vozáriková

e-mail : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

2. Predmet zákazky: dodávateľským spôsobom zabezpečiť, v súlade s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, činnosť preventivára obce.

3. Náležitosti cenovej ponuky: v zmysle súťažných podkladov.

4. Lehota na predkladanie ponúk do: 7.6. 2013 do 12.00 hod.

5. Adresa pre doručovanie ponúk: adresa obstarávateľa uvedeného v bode 1.

Spôsob doručenia ponúk poštou, osobne elektronicky:

  • obálka, resp. predmet správy (v prípade elektronickej komunikácie) bude oznčená heslom: „ Preventivár obce“,

 

6. Vyhodnotenie ponúk: 7.6.2013 o 13.30 hod. – zasadačka primátora mesta, Mestský úrad, Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou

7. Kritéria hodnotenia: zmysle súťažných podkladov.

8. Lehota trvania zákazky: 24 mesiacov

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 480 €, cena zahrňuje DPH

 

 

 

V Čiernej nad Tisou 3.6.2013

 

Ing. Marta Vozáriková

primátor mesta

 

  

 

 

Verejný obstarávateľ: Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou

 

Súťažné podklady

Zadanie zákazky s nízkou hodnotou

podľa č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre

Preventivára obce“

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Čierna nad Tisou

Sídlo: Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou

IČO: 00331465 DIČ: 2020730415

Telefón : 056/6872201

Fax : 056/6350754

Štatutárny orgán: Ing. Marta Vozáriková – primátor mesta

Kontaktná osoba: Ing. Marta Vozáriková

e-mail : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

2. Typ zmluvy: Výsledkom zadania zákazky z nízkou hodnotou bude mandátna zmluva. Zmluvná viazanosť 24 mesiacov od podpisu zmluvy.

 

3. Miesto realizácie predmetu zákazky: Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151, Čierna and Tisou - dodávateľským spôsobom

 

4. Opis predmetu zákazky – špecifikácie a jeho rozsah:

Predmetom zákazky je dodávka služieb spojených s realizáciou a vypracovaním komplexnej dokumentácie protipožiarnej ochrany a výkonu činnosti preventivára mesta v súlade s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností:
a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci – min. 2x ročne

b) školenie kontrolných skupín obce- min. 1x ročne

c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce okrem dokumentácie hasičskej jednotky,

d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci – min. 1x ročne

 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH : maximálne 480 €

Uchádzač predloží cenovú ponuku

 

5. Možnosť predloženia ponuky na jednu alebo viac položiek:

Obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na kompletnú dodávku opísanú v bode 4.

Oprávnenie predložiť variantné riešenie: variantné riešenie sa neumožňuje.

 

6. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania:

- kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, alebo iný doklad ovplyvňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky a osvedčujúci odbornú spôsobilosť v oblasti

- uchádzač ,ktorý nesplní podmienky účasti bude z výberového konania vylúčený

 

7. Lehoty a miesto na predkladanie ponúk:

  • podľa zverejnenej výzvy

 

 

8. Spracovanie a predloženie ponuky:

Cenové ponuky musia spĺňať nasledovné podmienky:

a) jazyk ponuky slovenčina,

b) mena v ktorej je cenová ponuka je EUR

c) cena z cenovej ponuky bude v nasledovnom zložení:

- Cena celkom vrátane DPH

d) jeden uchádzač môže predložiť len jednu cenovú ponuku

e) ponuka musí obsahovať:

- adresu verejného obstarávateľa,

- názov a sídlo uchádzača,

  • heslo „Preventivár obce“

 

9. Vyhodnotenie ponúk:

- podľa zverejnenej výzvy

 

10. Vyhodnotenie ponuky: Verejný obstarávateľ bude v ďalšom procese vyhodnocovania ponúk predložených v rámci výberu dodávateľa predmetu zákazky postupovať v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Vyhodnotenie obstarávania v termíne uvedeného vo výzve. Do výberového konania budú zaradené len ponuky, ktoré spĺňajú parametre uvedené vo vyšších bodoch.

 

11. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr minimálne 14 dní odo dňa ich doručenia.

 

12. Kritériá hodnotenia ponúk:

  • najnižšia cena za poskytnutie služby

 

13. Ďalšie informácie:

  • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie predmetnej zákazky, ako aj v zmysle §42 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje práve neprijať ani jednu ponuku, resp. zrušiť vyhlásenú metódu verejného obstarávania , ak by sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých súťaž vyhlásil a nebolo možné ich predvídať (§46 zák. č. 25/2006 Z.z.)

 

  • Mandátna zmluva bude obsahovať klauzulu, v zmysle ktorej je možné zmluvu okamžite zrušiť v prípade, ak nastane taká legislatívna zmena, na základe ktorej by bol prenesený výkon štátnej správa v tejto oblasti obci odobratý.

 

 

Ing. Marta Vozáriková

primátor mesta

 

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 11 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 671956