Domov Profil verejného obstarávateľa Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Aktulaizácia 2.4.2013 - výzva je ukončená

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru s názvom

„Realizácia verejného obstarávania – ŽS Čierna nad Tisou“.

Stiahnúť výzvu vo formáte pdf

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Čierna nad Tisou
Sídlo: Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO: 00331465 DIČ: 2020730415
Telefón : 056/6872201
Fax : 056/6350754
Štatutárny orgán: Ing. Marta Vozáriková – primátor mesta
Kontaktná osoba: Ing. Marta Vozáriková
e-mail : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
2. Typ zmluvy: S úspešným uchádzačom bude uzavretá mandátna zmluva, ktorá bude obsahovať kvalitatívne, kvantitatívne a ostatné podmienky týkajúce sa predmetu obstarávania, cenu za dodanie predmetu obstarávania, termíny dodania, sankcie za porušenie zmluvných podmienok a pod. Zmluva bude uzavretá na realizáciu predmetu obstarania. Úspešný uchádzač je povinný zmluvu podpísať do 7 dní od jej doručenia.
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151, Čierna and Tisou
 
4. Opis predmetu zákazky – špecifikácie a jeho rozsah:
Predmetom obstarávania je poskytnutie služby – vypracovanie a komplexné manažovanie procesu verejného obstarávania odborne spôsobilou osobou (zahrňuje najmä prípravu podkladov, zabezpečenie zaslania podkladov na UVO, osobné konzultácie s verejným obstarávateľom, zabezpečenie samotného priebehu VO – otváranie a vyhodnocovanie ponúk) v zmysle zak. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Predmetom verejného obstarávania je podprahová zákazka v hodnote 160 000 € (slovom stosesťdesiattisíc eúr) – riešenie havarijného stavu, oprava strechy a výmena okien, z toho 100 000€ na opravu strechy a 60000€ na výmenu okien. Projekt bude pozostávať z dodávky stavebných prác a dodávky stavebného materiálu a okien.
 
5. Možnosť predloženia ponuky na jednu alebo viac položiek:
Obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na kompletnú dodávku služieb opísanú v bode 4.
Oprávnenie predložiť variantné riešenie: variantné riešenie sa neumožňuje.
 
6. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania:
  • kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, osvedčenia o odbornej spôsobilosti na verejné obstarávanie alebo iný doklad oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky
  • uchádzač ,ktorý nesplní podmienky účasti bude z výberového konania vylúčený
 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky: max. 1100 €, cena zahrňuje DPH
 
8. Lehoty a miesto a spôsob na predkladanie ponúk:
  • miesto predkladania ponúk: Mestský úrad, Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou
spôsob doručenia ponúk:
  • poštou alebo osobne, obálky budú označené heslom: „Služba VO“,
  • elektronicky na e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. s predmetom spravy „Služba VO“, doklady uvedené v bode 6 zaslať ako prílohu k tomuto mailu.
lehota na predkladanie ponúk: 27.3.2013 do 15.00 hod.
 
 
9. Spracovanie a predloženie ponuky:
Cenové ponuky musia spĺňať nasledovné podmienky:
a) jazyk ponuky slovenčina,
b) mena v ktorej je cenová ponuka je EUR
c) cena z cenovej ponuky bude obsahovať koncovú cenu vrátane DPH, ďalšie navýšenia tejto sumy nie sú možné
d) jeden uchádzač môže predložiť len jednu cenovú ponuku
e) ponuka musí obsahovať:
- adresu verejného obstarávateľa,
- názov a sídlo uchádzača,
heslo „Služba VO“
 
10. Vyhodnocovanie ponúk:
28.3.2013 13.00 hod. – zasadačka primátora mesta, Mestský úrad, Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou
 
11. Vyhodnotenie ponuky: Verejný obstarávateľ bude v ďalšom procese vyhodnocovania ponúk predložených v rámci výberu dodávateľa predmetu zákazky postupovať v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Do výberového konania budú zaradené len ponuky, ktoré spĺňajú parametre uvedené vo vyšších bodoch.
 
12. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr minimálne 14 dní odo dňa ich doručenia. Faktúry bude dodávateľ predkladať najneskôr do 5 dní od ukončenia verejného obstarávania.
 
13. Kritériá hodnotenia ponúk: kritériom je najnižšia výsledná cena s DPH pri splnení ostatných požiadaviek uvedených vo výzve.
 
14. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie predmetnej zákazky, ako aj v zmysle §42 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje práve neprijať ani jednu ponuku, resp. zrušiť vyhlásenú metódu verejného obstarávania , ak by sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých súťaž vyhlásil a nebolo možné ich predvídať (§46 zák. č. 25/2006 Z.z.)
 
 
 
V Čiernej nad Tisou, 26.3.2013
 
 
Ing. Marta Vozáriková
primátor mesta

 

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 14 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 671934