Domov Všeobecne záväzné nariadenia - platné VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností
VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností PDF 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čierna nad Tisou č. 2 /2012

o miestnej dani z nehnuteľnosti

Mesto Čierna nad Tisou , Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou v zmysle § 4 ods.3 písm. c) § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) , e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Mesta Čierna nad Tisou

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4 a nasl. Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

§ 2

Základné ustanovenie

1. Mesto Čierna nad Tisou ako správca dane ( ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň z nehnuteľností.

2. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z.

 

§ 3

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľnosti, ktorá zahŕňa :

  1. daň z pozemkov,

  2. daň zo stavieb,

  3. daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len“ daň z bytov“).

 

Časť II.

Správca dane ustanovuje na území Mesta Čierna nad Tisou hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 :

a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,0725 €.

 

§ 4

Sadzba dane

Správca dane určuje pre pozemky na území Mesta Čierna nad Tisou ročnú sadzbu dane z pozemkov takto:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,60 %

b) záhrady 0,60 %

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,20 %

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 1,20 %

e) stavebné pozemky 1,20 %

 

D A Ň ZO S T A V I E B

§ 5

Sadzba dane

1. Správca dane určuje pre stavby na území Mesta Čierna nad Tisou ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy

 

a) 0,25 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,25 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

c) 0,40 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d) 0,65 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov ,

e) 2,00 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

f) 2,50 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,

g) 2,50 € za ostatné stavby .

2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,10 € okrem prvého nadzemného podlažia.

 

D A Ň Z  B Y T O V

§ 6

Sadzba dane

1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za byty na území Mesta Čierna nad Tisou za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy nasledovne:

a) 0,25 € za byty,

 

2. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za nebytové priestory na území Mesta Čierna nad Tisou za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:

a) 0,25 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,

b) 2,50 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú

c) 0,65 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž.

 

§ 7

Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Správca dane poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov:

a) pozemky na ktorých sú cintoríny,

b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami

2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov takto:

a) 30% z daňovej povinnosti od 62 do 70 rokov,

b) 50% u občanov nad 70 rokov,

c) 30% u držiteľov ZŤP preukazu a občanov v hmotnej núdzi

d) 50% na stavby alebo byty , ktoré sa nevyužívajú z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie na základe rozhodnutia stavebného úradu Mesta Čierna nad Tisou

e) 100% na stavby z dôvodu stavebnej uzávery

 

3. Správca dane poskytuje oslobodenie od dane k stavbám a bytom slúžiace školám a školským zariadeniam.

4. Doklady preukazujúce dôvody pre zníženie dane predloží daňovník v termíne na podanie daňového priznania do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

 

§ 8

Vyrubovanie dane

Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať.

 

§ 9

Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ toto všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností č. 6/2009.

3. Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností uznieslo dňa 14.12.2012 uznesením č. 9.

 

§ 10

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

 

Deň vyhlásenia: 17.12.2012

Deň zvesenia :

 

 

 

Ing. Marta Vozáriková v.r.

primátor mesta

 

 

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 31 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 621331