Domov Úradná tabuľa Oznamy Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta
Pondelok, 05 Jún 2017 14:35

 

Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s uznesením č. 04/05/2017 zo dňa 11.5.2017:

 

V Y H L A S U J E

 

deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Čierna nad Tisou na 17.7.2017, v zasadačke primátora mesta Čierna nad Tisou, pričom voľba sa uskutoční v rámci programu riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čierna nad Tisou so začiatkom o 16.00 hod.

Ostatné termíny:

 • Termín doručenia prihlášok je do 3.7.2017 do 16.00 hod. na adresu: Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou - osobne, alebo poštou.

 • Termín otvárania obálok a posudzovanie splnenia všetkých náležitostí kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra komisiou pre voľbu hlavného kontrolóra mesta: 4.7.2017 o 15,30 hod. v zasadačke MsÚ Čierna nad Tisou.

Náležitosti funkcie:

 • názov funkcie: hlavný kontrolór Mesta Čierna nad Tisou

 • rozsah kompetencií: podľa ustanovení zak. č. 369/1990 Z.z. v platnom znení a interných noriem mesta

 • mzda: podľa ustanovení §18c, ods. 1,2 zak. č. 369/1990 Z.z. v platnom znení

 • pracovný úväzok: 0,5 riadneho úväzku (18,75 hod. týždenne)

 

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky

 

Predpoklady kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra: 

 • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov

 • bezúhonnosť kandidáta,

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

 

Náležitosti prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra 

 

Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:

 1. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontakt (mail, telefón),

 2. písomný súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby,

 3. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – stačí predložiť jeho úradne overenú fotokópiu,

 4. podrobný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením vykonávanej pracovnej pozície,

 5. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

 6. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony.

 

Prihlášky sa doručujú poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad v Čiernej nad Tisou, Námestie pionierov 151, 076 43 Čiernej nad Tisou. Na obálke je potrebné vyznačiť „VOĽBA HK – NEOTVÁRAŤ“ a meno s adresou odosielateľa. Za deň doručenia sa bude považovať deň uvedený v odtlačku prezentačnej pečiatky MsÚ v Čiernej nad Tisou. V posledný deň možnosti doručenia obálky sa pri osobnom doručení vyznačí aj časová pečiatka.

 

Spôsob vykonania voľby a oznámenie výsledkov

 1. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Čiernej nad Tisou.

 2. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná prednosta mestského úradu za prítomnosti primátora mesta a členov komisie pre voľbu hlavného kontrolóra ustanovenej mestským zastupiteľstvom v zasadačke primátora mesta.

 3. O výsledku spíše prednosta Mestského úradu Čierna nad Tisou zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní, a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky.

 4. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na zasadnutie mestského zastupiteľstva a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu ,,Voľba hlavného kontrolóra “ v časovom rozsahu max. 5 min.

 5. Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti písomne informovaný do 5-tich dní odo dňa otvorenia obálok.

 6. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

 

 

 

V Čiernej nad Tisou, 5.6.2017

 

Ing. Marta Vozáriková, v.r.

primátora mesta 

 

 
 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 11 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 638045