Domov Hlavný kontrolór mesta
Hlavný kontrolór mesta

 

Mgr. Anetta Kalaposová


 

kontakt: 056 / 6872 201

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Stránkové dni:

Pondelok  8.00 - 15.30 hod.

Utorok       8.00 - 15.30 hod.

Streda       8.00 - 13.00 hod

 

Hlavný kontrolór najmä:

a.)    Vykonáva kontrolu:

  • nakladanie s majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol mestu zverený,
  • účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade,
  • hospodárenia s finančnými zdrojmi mesta,
  • čerpanie rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
  • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov mesta účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,

b.)    preveruje:

  • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré mesto založilo plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov mesta a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
  • tvorbu a čerpanie rozpočtu mesta,
  • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v meste,
  • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,

c.)    vypracúva odborné stanoviská:

  • k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve.

Pri vykonaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s mestským úradom. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány mesta a pracovníkov mesta. Hlavného kontrolóra do funkcie volí mestské zastupiteľstvo.
Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný mestskému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá mestskému zastupiteľstvu. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. Hlavný kontrolór vedie evidenciu petícií obyvateľov.

 

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 11 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 618991