Rozšírenie kamerového systému v Meste | Tlačiť |
Pondelok, 05 November 2018 09:05

Na základe dotácie získanej od Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, mesto Čierna nad Tisou pristúpilo k ďalšiemu rozširovaniu kamerového systém o nové pohyblivé kamery, ktorými sa zabezpečí pokrytie ďalších verejných priestorov. 

Finančné zdroje na realizáciu projektu boli v prevažnej miere, v pomere 80% ku 20 % získané zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na zabezpečenie úloh prevencie kriminality za finančnej spoluúčasti mesta.

Kamerový systém je nutné, podľa účelu svojho použitia, považovať v prvom rade za prostriedok situačnej prevencie voči drobnej kriminalite a priestupkom proti verejnému poriadku a majetku . Kamery kamerového systému sú inštalované na verejne prístupných miestach, podľa v zmysle stratégie rozširovania kamerového systému mesta Čierna nad Tisou.

Inštaláciou kamier sa očakáva zabezpečenie zvýšenej bezpečnosti obyvateľov ako aj návštevníkov mesta. Kamery boli inštalované na ulice Hlavná, Dukelských hrdinov a Trakanská. 

"Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Rady vlády na prevenciu kriminality"